REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ POLSKIKRAJ SP. Z O.O.
Niniejszy Regulamin szkoły językowej Polskikraj Sp. z o.o. Szkoła Języków Obcych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa kursantów, zwanych dalej „Kursant” w zajęciach prowadzonych przez Polskikraj Sp. z o.o. Szkoła Języków Obcych, zwaną dalej „Szkołą”.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Szkoła Językowa Polskikraj Sp. z o.o. jest prywatną instytucją świadczącą usługi polegające na nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców, języka angielskiego oraz niemieckiego. Siedziba szkoły mieści się we Wrocławiu przy ul. Kawalerzystów 17/13.
2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach języka polskiego dla obcokrajowców, języka angielskiego oraz niemieckiego prowadzonych przez szkołę Polskikraj Sp. z o.o. Regulamin opisuje także prawa i obowiązki Szkoły.
3. Regulamin jest integralną częścią Umowy którą Polskikraj Sp. z o.o podpisuje z każdym Kursantem lub/i Rodzicem/Opiekunem Prawnym Dziecka.
4. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Szkoły www.polskikraj.info oraz w wersji papierowej w Administracji Szkoły na tablicach informacyjnych.


§ 2 ORGANIZACJA KURSÓW ORAZ PRAWA i OBOWIĄZKI SZKOŁY

1. Szkoła prowadzi nauczanie w formie kursów językowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie grup zorganizowanych oraz zajęć indywidualnych.
2. Grupy tworzone są ze względu na wiek i poziom zaawansowania.
3. Płatny Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne z gramatyki/ortografii z języka polskiego dla obcokrajowców, języka angielskiego oraz niemieckiego, prowadzone przez nauczyciela.
4. Zajęcia teoretyczne z gramatyki/ortografii odbywają się przez cały rok kalendarzowy, dwa, trzy lub cztery razy w tygodniu w wymiarze czasu przewidzianym w aktualnej ofercie Szkoły. Zajęcia w Szkole odbywają się od poniedziałku do niedzieli, z wyjątkiem przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych.
5. Zajęcia na kursach teoretycznych prowadzone są wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.
6. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
7. Liczba Kursantów w grupie zależy od aktualnej oferty Szkoły. Zajęcia dla jednej osoby traktowane są jako zajęcia indywidualne.
8. Kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie na danym poziomie zaawansowania po ukończeniu kursu.
9. Szkoła ma obowiązek regularnego monitorowania postępów Kursantów poprzez przeprowadzanie regularnych testów.
10. Szkoła monitoruje obecność Kursantów biorących udział w płatnych zajęciach teoretycznych (zajęcia z gramatyki/ortografii) w grupie oraz indywidualnie poprzez prowadzenie papierowego lub elektronicznego (online) dziennika zajęć.
11. W ramach umowy Kursant dodatkowo otrzymuje nieodpłatną możliwość korzystania z zadań i zajęć praktycznych: a) udziału w klubie konwersacyjnym, b) realizacji programu kulturalnego.
12. Nieodpłatny Kurs obejmuje zajęcia praktyczne – konwersację w klubie konwersacyjnym, który nie jest gwarantowanym do regularnego prowadzenia przez Szkołę. Realizacja nieodpłatnych godzin praktycznych zależy od możliwości finansowej Szkoły oraz dyspozycyjności kadry nauczycielskiej.
13. Nieodpłatny dodatkowy Kurs obejmuje również program kulturalny włączający wiedze o polskiej kulturze, historii i tradycji, realizowany poprzez udostępnianie Kursantom grafiku nieodpłatnych zdarzeń kulturalno-historycznych w mieście do samodzielnego zwiedzania. Szkoła udziela program kulturalny poprzez udostępnienia informacji w Administracji Szkoły na tablicach informacyjnych lub na email Kursanta (według uznania Szkoły). Sporządzenie programu kulturalnego służy wyłącznie w celu pomocy Kursantom z obcych krajów integrować się z polskim społeczeństwem.
14. Nieodpłatnie Szkoła nadaje Kursantom przed rozpoczęciem kursu dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych w celu samokształcenia, które stanowią integralną częścią procesu nauczania się języków. Do takich materiałów odnosi się – załączniki „Fonetyka z języka polskiego”, „Słownik terminów gramatycznych”, tabelki gramatyczne Załącznik G3 „Mianownik”, Załącznik G4 „Narzędnik”, Załącznik G5 „Biernik”, Załącznik G6 „Dopełniacz”, Załącznik G7 „Miejscownik”, Załącznik G8 „Celownik”, Załącznik G9 „Wołacz”, „Czytanki”, „Słownik A1 z języka polskiego”, „Słownik A2 z języka polskiego”, „Słownik B1 z języka polskiego”, „Słownik B2 z języka polskiego”, „Informacje o Polsce”.
15. Szkoła nie monitoruje obecności Kursantów biorących udział w nieodpłatnych dodatkowych zajęciach praktycznych, tj. w „Klubie konwersacyjnym” oraz realizacji przez Kursantów „Programu kulturalnego”.
16. W przypadku, gdy Kursant zwraca się do Szkoły z prośbą o wydanie potwierdzenia o zapisie na kurs w celu uzyskania pobytu w Polsce lub uzyskania wizy na podstawie kursu, Szkoła może wydać zaświadczenie o przyjęciu na kurs oraz grafik zajęć (według uznania Szkoły). Grafik zajęć będzie zawierał płatne godziny zajęć teoretycznych oraz informację o możliwości korzystania z nieodpłatnych godzin zajęć praktycznych wraz z ich wymiarem. Odpowiedzialnością Kursanta jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które są przedstawione w Grafiku zajęć Szkoły.
17. Szkoła nie świadczy usług w zakresie pomocy, organizacji bądź pośrednictwa w uzyskaniu przez ucznia prawa pobytu w Polsce.
18. W ramach gestu pomocy Kursantowi może być udzielona przez pracownika Szkoły bezpłatna informacja o podstawowych zasadach oraz warunkach uzyskania prawa pobytu w Polsce bądź wizy do Polski. Informacja taka jest podana jedynie w celu informacyjnym oraz pozyskana wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za żadną interpretację, skuteczność wykorzystania oraz zastosowania tej informacji.
19. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
20. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
21. Wszyscy Kursanci podczas zajęć zobowiązani są do przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, niezakłócania pracy Nauczyciela oraz innych uczestników kursu.
22. Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.
23. Kursanci zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Nauczyciele do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

§ 3 REKRUTACJA

1. Rekrutacja Kursantów do grup następuje na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego w wersji online lub w placówce Szkoły.
2. Zapisów można dokonywać przez cały rok. Osoby zapisujące się po rozpoczęciu zajęć trafiają do grup, w których są jeszcze wolne miejsca.
3. Zapisanie się do Szkoły Językowej Polskikraj Sp. z o.o. odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego, jest to równoznaczne z udostępnieniem swoich danych osobowych na potrzeby kontaktu z Kursantem (numer telefonu, adres oraz adres e-mail).
4. Umowa ma formę pisemną. Za pisemną formę uważa się również wiadomość elektroniczną (podpisany skan umowy).

§ 4 OPŁATY ZA KURS

1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny dostępnym w placówce Polskikraj Sp. z o.o.
2. Cena kursów jest zróżnicowana w zależności od języka, wybranego poziomu oraz ilości poziomów, kursu, liczby osób i liczby godzin w tygodniu, zgodna z cennikiem Szkoły.
3. Opłatę za kurs grupowy/indywidualny uiszcza się przelewem na konto bankowe Szkoły lub gotówką w miejscu odbywania kursu. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer umowy. Kursant (lub Opiekun słuchacza niepełnoletniego będący Płatnikiem) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zależnej od aktualnej oferty Szkoły do dnia, który wpisany w Harmonogramie rat i terminów opłat w umowie.
4. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy. Wyjątkiem jest zapewnienie przez Szkołę odrobienie nieobecności Kursantowi indywidualnie lub w innej grupie.
5. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
6. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, które Kursant obowiązany jest zakupić, jeśli kurs na który uczęszcza tego wymaga.
7. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Polskikraj Sp. z o.o. ma prawo pobierać ustawowe odsetki.

§ 5 NAUCZYCIELE

1. Zajęcia na kursach prowadzą starannie dobrani Nauczyciele, mający odpowiednie kwalifikacje językowe.
2. Szkoła ma prawo do zmiany Nauczyciela w trakcie trwania kursu z przyczyn technicznoorganizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły. 5 3. W przypadku choroby Nauczyciela, Szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa lub odwołanie zajęcia z obowiązkiem przedłużenie kursu na termin, póki wszystkie godziny kursu nie będą zrealizowane.
4. Zajęcia dydaktyczne podlegają regularnym obserwacjom oraz stałemu nadzorowi dydaktycznemu prowadzonemu przez Metodyka lub Specjalisty, który jest odpowiedzialny za realizacje programu.
5. Każdy Kursant ma prawo do odbycia próbnej lekcji, które są bezpłatne.
6. Każdy Kursant ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenia co do pracy Polskikraj Sp. z o.o. i/lub zatrudnionego nauczyciela, a dyrekcja Szkoły ma obowiązek je rozpatrzyć.
7. Wszelkie uwagi/reklamacje co do świadczonych usług można zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres: prantsanpolska@gmail.com oraz kuzan.oksana22@gmail.com, a także bezpośrednio do pracowników szkoły językowej telefonicznie, pisemnie lub osobiście.
8. Szkoła w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kursanta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z klientem.

§ 6 ODWOŁYWANIE I REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, np. niedyspozycja Nauczyciela. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w innym terminie po konsultacji ze wszystkimi Kursantami z grupy.
2. W przypadku braku możliwości odbycia się zajęć przez Szkołę lub w sytuacjach nieprzewidzianych zajęcia odbędą się w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez każdą ze stron.
3. Każdy Kursant biorący udział w zajęciach indywidualnych może odwołać zajęcia informując o tym Polskikraj Sp. z o.o. telefonicznie lub mailowo minimum 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami.
4. W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach indywidualnych Szkoła dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić kurs w innym czasie. Strony wspólnie ustalą nowy termin zajęć. W przypadku nie poinformowania Szkoły, zajęcia uznaje się za wykonane bez prawa Kursanta do odrobienia zajęć.
5. Kursanci kursów grupowych mogą odwołać zajęcia, jeśli wszyscy członkowie grupy nie są w stanie w nich uczestniczyć i poinformują o tym administrację szkoły najpóźniej na 6 ostatnich zajęciach przed odwoływanymi zajęciami. W tym przypadku zajęcia nie przepadają a są odrabiane w terminie uzgodnionym między stronami.
6. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach indywidualnych organizowanych przez Polskikraj Sp. z o.o. zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.
7. Każdy Kursant ma prawo rezygnacji z kursu w trakcie trwania kursu.
8. Rozwiązanie Umowy następuje na pisemny wniosek Kursanta.
9. Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym doszło do prawidłowego doręczenia wypowiedzenia. Kursant ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w czasie okresu wypowiedzenia.
10. Kursant rezygnujący z kontynuowania kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia, które odbywać się będą w czasie trwania 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia pozostałego do momentu rozwiązania Umowy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
2. Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie są podawane do wiadomości Kursanta na 1 miesiąc przed ich wprowadzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Меню
Программы
Адреса
Школа во Вроцлаве - ul. Świdnicka 39
Школа в Познани - ul. Wrocławska 21/5
Школа в Варшаве - ul. Mazowiecka 6/8
Школа в Кракове - ul. Grzegórzecka 6/12
Школа в Гданьске - ul. Politechniczna 9/4
KRS: 0000633284 NIP: 8992796672 REGON: 365227459
© 2023 Polskikraj Sp. z o.o.
Начало – это 70% успеха!
Получите БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ УРОК.
Отправьте заявку и мы свяжемся с вами в течение часа!
Administratorem danych osobowych jest Polskikraj sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kawalerzystów 17/13, 53-004, Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu o charakterze marketingowym. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody marketingowej dane osobowe będą przetwarzane także w celu przesyłania informacji promocyjno-marketingowych na podany numer kontaktowy. Zgodą można wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres sales@polskikraj.info. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność takich działań przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności
Конфигуратор cookies
Мы используем cookies для создания наилучшего опыта использования нашего сайта.
Конфигуратор cookies
Настройка cookie
Cookies, которые необходимы для правильной работы сайты всегда включены
Другие cookies можно настроить.
Основные cookies

Всегда включены. Эти файлы cookie необходимы, чтобы вы могли использовать веб-сайт и использовать его функции. Их невозможно отключить. Они устанавливаются в ответ на ваши запросы, например настройки конфиденциальности, вход или заполнение форм.

Аналитические cookies
Disabled

Эти файлы cookie собирают информацию, чтобы помочь нам понять, как используются наши веб-сайты или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наши веб-сайты под вас.

Рекламные cookies
Disabled

Эти файлы cookie предоставляют рекламным компаниям информацию о вашей онлайн-деятельности, чтобы помочь им предоставлять вам более релевантную онлайн-рекламу или ограничить количество просмотров рекламы. Эта информация может быть передана другим рекламным компаниям.

Made on
Tilda