Polityka prywatności w Polskikraj sp. z o.o.
Spis treści:
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
II. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
III. Polityka plików cookies

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest Polskikraj sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kawalerzystów 17/13, 53-004 Wrocław, Biuro Wrocław: ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, Biuro Poznań: ul. Wrocławska 21/5, 61-838 Poznań, Biuro Warszawa: ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, Biuro Kraków: ul. Grzegórzecka 6/12, 31-530 Kraków, Biuro Gdańsk: ul. Politechniczna 9/4, 80-288 Gdańsk zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633284, NIP: 8992796672, REGON: 365227459, adres email: sales@polskikraj.info.
2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
1) rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 ;
2) wykonanie umowy, dokumentowanie przebiegu kursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5) wykorzystanie wizerunku osoby na stornie internetowej www.polskikraj.info, na Facebook www.facebook.com/polskikraj2016, https://www.facebook.com/polskikrajpoznan, https://www.facebook.com/polskikrajkrakow, https://www.facebook.com/polskikrajwarszawa, https://www.facebook.com/polskikrajgdansk oraz Іnstagram polskikraj_, polskikraj _poznan, polskikraj_warszawa, polskikraj_krakow, polskikraj_gdansk, Telegram polskikraj w celu promowania usług Polskikraj sp. z o.o., zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
6) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
7) kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
8) rekrutacja osób do organizacji:
a. udostępnienie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO; b. z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie udostępnienie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w formie zgody osoby na ich przetwarzanie, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: rejestracji rozmów podczas połączenia z działem obsługi klienta (DOK); rejestracji obrazu z monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej; archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi księgowe; usługi prawne; działania windykacyjne; usługi informatyczne; usługi teleinformatyczne; dostawcy programów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
1) rekrutacji na kurs – przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody; 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;
2) wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
4) realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
5) marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
6) wykorzystanie wizerunku – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
7) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;
8) rekrutacji osób do organizacji – do zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody;
9) rejestracji rozmów podczas połączenia z DOK – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
10) rejestracji obrazu z monitoringu wizyjnego - do 3 miesięcy od dnia nagrania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

II. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
1. Podstawa prawna:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”;
2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), zwanym również „UODO”;
3) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.), zwanym również „UŚUDE”.
2. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2) informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
3) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460);
4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
5) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
6) usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
7) usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
8) siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
10) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
11) ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
12) zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
13) administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
14) podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
15) odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
16) zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
17) konto – konto założone dla usługobiorcy w serwisie internetowym w wyniku procesu rejestracji.
18) Serwis – witryna internetowa www.polskikraj.info.
3. Administratorem danych jest Polskikraj sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kawalerzystów 17/13, 53-004 Wrocław, Biuro Wrocław: ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, Biuro Poznań: ul. Wrocławska 21/5, 61-838 Poznań, Biuro Warszawa: ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, Biuro Kraków: ul. Grzegórzecka 6/12, 31-530 Kraków, Biuro Gdańsk: ul. Politechniczna 9/4, 80-288 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633284, NIP: 8992796672, REGON: 365227459, email: sales@polskikraj.info, dalej również „Polskikraj”.
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w Rozdziale I.
5. Polskikraj przetwarza następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona usługobiorcy;
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zameldowania na pobyt stały;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
6) adresy elektroniczne usługobiorcy.
6. W celu realizacji umów lub dokonanie innej czynności prawnej z usługobiorcą, Polskikraj przetwarza inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia:
1) nazwa lub firma miejsca pracy usługobiorcy;
2) siedziba i adres miejsca pracy usługobiorcy;
3) Numer Identyfikacji Podatkowej NIP miejsca pracy usługobiorcy;
4) numer telefonu usługobiorcy.
7. Polskikraj wyróżnił i oznaczył (stawiając przy polu formularza znak „*” z opisem „* - pola wymagane”) te spośród danych, o których mowa w ust. 6, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
8. Polskikraj przetwarza, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
9. Polskikraj przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
10. Polskikraj nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 5–10, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
11. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

III. Polityka plików cookies
1. Plik cooki (tzw. ciasteczko) to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądaną stronę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.
2. Strona www.polskikraj.info używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach:
1) funkcjonalnych,
2) statystycznych,
3) reklamowych.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
5. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
6. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.
7. Użytkownik strony może w każdym czasie ustawić w przeglądarce internetowej poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.
8. Warunki przechowywania lub odczytywania plików cookie można zmienić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
− Internet Explorer, link: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
− Mozilla Firefox, link: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
− Chrome, link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
− Safari, link: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 04 lutego 2020 rok i zastępuje wcześniej wydane Polityki prywatności.
Menu
Programy
Adresy
Wrocław, ul. Świdnicka 39
Poznań, ul. Wrocławska 21/5
Warszawa ul. Mazowiecka 6/8
Kraków, ul. Grzegórzecka 6/12
Gdańsk, ul. Politechniczna 9/4
KRS: 0000633284 NIP: 8992796672 REGON: 365227459
© 2023 Polskikraj Sp. z o.o.
Menu
Programy
Adresy
Wrocław, ul. Świdnicka 39
Poznań, ul. Wrocławska 21/5
Warszawa ul. Mazowiecka 6/8
Kraków, ul. Grzegórzecka 6/12
Gdańsk, ul. Politechniczna 9/4
KRS: 0000633284 NIP: 8992796672 REGON: 365227459
© 2023 Polskikraj Sp. z o.o.
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami, a nasz zespół z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania w ciągu 24 godzin
Конфігуратор cookies
Ми використовуємо cookies для створення найкращого досвіду користування нашим сайтом.
Конфігуратор cookies
Налаштування cookie
Cookies, які є необхідними для правильної роботи сайти є завжди увімкненимиnecessary for the correct operation of the site are always enabled.
Інші cookies можна налаштувати.
Основні cookies

Завжди увімкнені. Ці файли cookie необхідні, щоб ви могли користуватися веб-сайтом і використовувати його функції. Їх неможливо вимкнути. Вони встановлюються у відповідь на ваші запити, наприклад налаштування ваших налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм.

Аналітичні cookies
Disabled

Ці файли cookie збирають інформацію, щоб допомогти нам зрозуміти, як використовуються наші веб-сайти чи наскільки ефективні наші маркетингові кампанії, або допомогти нам налаштувати наші веб-сайти під вас.

Рекламні cookies
Disabled

Ці файли cookie надають рекламним компаніям інформацію про вашу онлайн-діяльність, щоб допомогти їм надавати вам більш релевантну онлайн-рекламу або обмежити кількість переглядів реклами. Ця інформація може бути передана іншим рекламним компаніям.

Made on
Tilda